فرهنگ سازی ، تبلیغ و ترویج بهداشت دست در بیمارستان فوق تخصصی پوست رازی


۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۵
مقارن با"  5 می 16 اردیبهشت روز جهانی بهداشت دست" ، روز چهارشنبه مورخ  95/2/15 در بیمارستان پوست رازی جهت فرهنگ سازی ، تبلیغ و ترویج بهداشت دست "سوپروایزر کنترل عفونت به همراهی مسئول  ایمنی ، مسئول کمیته های بیمارستانی ، کارشناس بهداشت محیط و کارشناس بهداشت حرفه ای ، در واحد های درمانی حضور یافته و شستن دست را به طور عملی انجام دادند و به تمامی کارکنان بیمارستان لزوم رعایت بهداشت دست را یادآوری کردند. لازم به ذکر است جهت ارتقاء بهداشت دست در هفته جاری روزانه یک اموزش دیداری در اتوماسیون ارسال و یک مسابقه بهداشت دست نیز برای بزرگداشت این روز برگزار شده است . 

منبع: بيمارستان رازي دانشکده پزشکي