برگزاری مراسم ورزش صبحگاهی در بیمارستان فوق تخصصی پوست رازی


۵ اردیبهشت ۱۳۹۵

در تاریخ 95/2/3 مقارن با سومین روز هفته سلامت که روز "فعالیت بدنی ،ورزش وسلامت" نامگذاری شده ، برنامه ورزش صبحگاهی(شامل ورزش های کششی ، نرمش  وپیاده روی)  با مشارکت و حضور بیماران بستری بخش ها وپرسنل کشیک از ساعت 10:45 تا 11:15 توسط آقای کوچکی (دارای مدرک سی مربی گیری فوتبال  ) در محوطه حیاط بیمارستان ، انجام شد .منبع: بيمارستان رازي دانشکده پزشکي