برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه دستیاری با عنوان بررسی ارتباط بین میزانCPR,ESR و پلاکت با درگيری قلبي در بيماران کاوازاکي در بيمارستان بهرامي


۲۶ اردیبهشت ۱۳۸۴
جلسه دفاع از پایان نامه دستیاری اطفال آقای دکترمحمد ذکاوت دستیار سال سوم کودکان در تاریخ 12/2/84 در آمفی تئاتر بیمارستان بهرامی برگزار گردید .
موضوع این پایان نامه بررسی ارتباط ارتباط بین میزان CPR,ESR وپلاکت با در گیری قلبی در بیماران کاوازاکی بستری در بیمارستان کودکان بهرامی بود .
اساتید راهنما و مشاور این پایان نامه به شرح زیر عبارت بودند از :
استاد راهنما: آقای دکتر علی اکبر رهبری منش – فوق تخصص عفونی اطفال
اساتید مشاور :آقای دکتر پیمان سلامتی –متخصص پزشکی اجتماعی
آقای دکتر سروش غفوریان – فوق تخصص قلب اطفال


منبع: بيمارستان بهرامي دانشکده پزشکي