سخنراني جناب آقاي دكتر محمد تقي خرسندي


۲۴ اردیبهشت ۱۳۸۴
سخنراني تحت عنوان ساير ضايعات استخوان پتروس در تاريخ 28/2/84ساعت 3تا15/3در سالن همايش رازي دانشگاه ايران بر گزار مي گردد.

منبع: بخش گوش و حلق و بيني بيمارستان امير اعلم دانشکده پزشکي