سخنراني جناب آقاي دكترخرسندي استادENT


۲۴ اردیبهشت ۱۳۸۴
سخنراني توسط جناب آقاي دكتر محمد تقي خرسندي استادENT تحت عنوان تجربيات با تو مور گلو مو سين ژگرلر در تاريخ 27/2/84در سالن همايش رازي دانشگاه ايران راس ساعت20/8تا30/8بر گزار مي گردد.ا

منبع: بخش گوش و حلق و بيني بيمارستان امير اعلم دانشکده پزشکي