ميز گرد


۲۴ اردیبهشت ۱۳۸۴
ميز گردي توسط جناب آقاي دكتر خرسندي استاد ENTدرتاريخ 27/2/84روز سه شنبه ساعت 50/7تا10صبح در تا لار11رازي درهمايش رازي دانشگاه ايران بر گزار مي گردد.

منبع: درمانگاه گوش و حلق و بيني بخش گوش و حلق و بيني بيمارستان امير اعلم دانشکده پزشکي