بزرگ ترين جراحي عمومي خاورميانه در ايران انجام شد


۲۴ اردیبهشت ۱۳۸۴
بزرگ ترين عمل جراحي عمومي با استفاده از لاپراسکوپي براي اولين بار در خاورميانه در بيمارستان امام به انجام رسيد.
به گزارش ايرنا ، اين عمل سنگين ، عمل جراحي سرطان مري بود که طي آن قفسه صدري ، شکم و گردن بيمار به طور همزمان مورد جراحي يک مرحله اي قرار گرفت. قابل ذکر است که تاکنون چنين عمل هايي با ايجاد شکاف هاي عميق در بدن باعث عوارض جانبي بسيار شديدي مي شد.
به نقل از جام جم


منبع: اداره روابط عمومي دانشكده پزشكي حوزه رياست دانشکده پزشکي