ميز گرد


۲۴ اردیبهشت ۱۳۸۴
ميز گردي تحت عنوان با اين بيمار چه كنم تو سط استاد جناب آقاي دكتر محمد تقي خرسندي درساعت 11تا1. تاريخ 25/2/84 در همايش رازي دانشگاه ايران بر گزار مي گردد.(ايشان عضوپانل )

منبع: بخش گوش و حلق و بيني بيمارستان امير اعلم دانشکده پزشکي