واكسيناسيون نوبت دوم (كزاز و هپاتيت)


۲۲ اردیبهشت ۱۳۸۴
نوبت دوم واكسيناسيون (كزاز و هپاتيت) جهت پرسنل بيمارستان سينا در مورخه 27/2/84 ساعت 10 صبح در محل درمانگاه اورژانس اطاق سوپروايزر بيمارستان سينا انجام ميگردد.

منبع: بيمارستان سينا دانشکده پزشکي