ثبت نام از داوطلبان آزمون پذيرش دستيار تكميلي تخصصي(فلوشيپ) رشته هاي پزشكي سال 1394


۱۲ بهمن ۱۳۹۳


علاقه مندان و داوطلبان گرامي جهت ثبت نام مي توانند از تاريخ 11بهمن ماه 1393 لغايت 25 بهمن ماه 1393 مدارك زير را با مراجعه به سايت ثبت نامي
اسكن و نسبت به ثبت نام خود به صورت الكترونيكي در تاريخ ذكر شده اقدام نمايند ،

مدارك مورد نياز جهت ثبت نام و شركت در آزمون:

1. اسكن تصوير برگ پايان خدمت نظام وظيفه و يا معافي براي آقايان

2. اسكن تصوير دانشنامه تخصصي و يا گواهي موفقيت در آزمون دانشنامه تخصصي و يا هرگونه مدركي كه مؤيد دارا بودن دانشنامه تخصصي رشته پيشنياز باشد.

3. اسكن حكم استادياري متقاضيان عضو هيأت علمي دانشگاههاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كشور(شامل كساني كه تعهدات را به پايان رسانده و به صورت پيماني يا رسمي جذب شده اند)

4. اسكن عكس 4× 3

5. اسكن كارت ملي

6. تكميل و اسكن تقاضانامه ثبت نام آزمون دوره هاي تكميلي تخصصي (فلوشيپ) پزشكي

7. اسكن گواهي صادره از سوي محل خدمت و تاييد دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي مي توانند در اين آزمون شركت نمايند و در صورت پذيرفته شدن و جهت شروع دوره مي بايستي حداكثر تا 25 شهريور ماه 1394 كليه تعهدات خود را به اتمام رسانده باشند.

8. اسكن فرم شماره 3 تكميل شده جهت مستخدمين ساير وزارتخانه ها و سازمانها و نهادها.

9. اسكن فرم شماره 2 تكميل شده جهت اعضاي هيات علمي و غير هيات علمي كليه دانشگاههاي علوم پزشكي كشور.

10. اسكن فرم تعهد تكميل و ممهور شده مبني بر عدم مغايرت مدارك ارائه شده با مدارك مورد نياز طبق دستورالعمل اعلام شده از دبيرخانه و عدم اعتراض درصورت مغاير بودن و لغوثبت نام از طرف دانشگاه

11. اسكن صفحه اول شناسنامه و در صورت هرگونه تغييري در مندرجات آن، تصوير صفحات مربوطه

توجه:كليه پذيرفته شدگان دوره هاي تكميلي تخصصي (فلوشيپ) موظف مي باشند پس از اعلام قبولي در دوره تا زمان شروع به آموزش در محل خدمتي خود به انجام وظيفه محوله مشغول بوده و اين گروه صرفا" در هنگام شروع به دوره آموزشي با كسب مجوز از معاونت درمان وزارت متبوع مجاز به ترخيص از خدمت مي باشند.

پرداخت الكترونيكي مبلغ 500000 ريال (پانصد هزار ريال)

*- كليه مراحل آزمون پذيرش دوره هاي تكميلي تخصصي ارديبهشت ماه تابع مقررات مندرج در آئين نامه دوره-هاي تكميلي تخصصي (فلوشيپ) براي شروع دوره مهرماه 1394 بوده و مطابق مصوبات نشست شوراي آموزش پزشكي و تخصصي انجام مي شود.

- درخصوص نحوه توزيع كارت شركت در آزمون متعاقبا اطلاع رساني خواهد شد.

-دستورالعمل ثبت نام

- فرم تقاضانامه

- فرم شماره 2

- فرم شماره 3 

- فرم تعهد 

- جدول ظرفيت

- منابع و رفرنسها

جهت ثبت نام و ارسال مدارك اينجا را كليك نماييد.

منبع: بيمارستان روزبه دانشکده پزشکي