اولین کارگاه خبر نویسی در دانشکده پرشکی


۲۵ اردیبهشت ۱۳۸۴
اولین کارگاه خبر نویسی در دانشکده پرشکی با حضور سر پرست امور اداري دانشكده نمایندگان بیمارستانهاي دانشكده و گروههای آموزشي علوم پايه دانشکده در تالار اجتماعات دانشکده برگزار گردید.
در ابتداي جلسه آقاي نجفي مسئول امور اداري دانشكده هدف از برگزاري اين كارگاه را براي شركت كنندگان جلسه توضيح داده و لزوم تعليم شيوه صحيح خبر نويسي را جهت بازتاب اخبار علمي وفرهنگي دانشكده و مراكز درماني وابسته به دانشكده را ياد آوري نمودند در ادامه آقاي دكتر عظمايي مدرس كارگاه همكاران را با انواع شيوه هاي خبر نويسي آشنا نموده و مواردي كه قابليت خبر سازي در دانشكده و مراكز درماني دارند ياد آوري نموده و تاكيد كردند كه امكان بالقوه خيلي خوبي در وب سايت دانشكده براي انتشار اخبار و اطلاعات علمي و فرهنگي ايجاد شده است و اگر همكاران دانشكده بتوانند خبرهاي واحد هاي مختلف را به موقع و به شكل مناسب تهيه و ارائه نمايند در آينده نزديك اين سايت قابليت آن را دارد كه تبديل به مرجع خبري رسانه هاي خبري گردد در پايان كارگاه مقرر گرديد كلاسهاي تكميلي در اين زمينه با دعوت از استاتيد و متخصصان كار خبر و خبر نويسي در آْينده نزديك برگزار گردد.


منبع: زيرمجموعه خاص پزشکي دانشکده پزشکي