كمك هزينه نیمسال دوم سالتحصیلی دانشجویان واریز شد.


۲۱ اردیبهشت ۱۳۸۴
كمك هزينه نيمسال دوم سال تحصيلي 84-83 به حساب دانشجويان متقاضي و واجد شرايط واريز شده‌است . دانشجويان مذكور می توانند جهت دريافت وام به بانك رفاه شعبه بلوار مراجعه نمايند .
جهت اطلاعات بیشتر با امور دانشجویی تماس بگیرید


منبع: اداره امور دانشجويي معاونت دانشجويي - فرهنگي دانشکده پزشکي