خرید لوازم حفاظت فردی برای کارکنان بیمارستان ضیائیان


۱۵ دی ۱۳۹۳

به گزارش عالیه عبدالهی، کارشناس بهداشت کار بیمارستان ضیائیان به منظور کاهش مواجهه با عوامل زیان آور، لوازم حفاظت فردی برای کارکنان این بیمارستان خریداری شد.
وی افزود: با توجه به اهمیت موضوع کارشناس بهداشت حرفه ای به عنوان ناظر خرید لوازم حفاظت فردی  به همراه مسئول کار پردازی، عینک ضد بخار، ماسک شیمیایی، دستکش ضدبرش برای واحد بی خطر سازی زباله، دستکش جوشکاری و گوشی ایرماف برای تاسیسات،  عینک محافظ چشم برای بخش های بالینی با کیفیت و کارایی خوب و مناسب به منظور کاهش مواجهه کارکنان با عوامل زیان آور خریداری شد.منبع: بيمارستان ضيائيان دانشکده پزشکي