ابلاغ آقاي دكتر محمد شريعتي به عضويت ثانويه گروه آموزش پزشكي دانشكده پزشكي به مدت دوسال


۲۶ آذر ۱۳۹۳
به موجب اين  ابلاغ از طرف آقاي دكتر جعفريان رئيس دانشگاه  آقاي دكتر محمد شريعتي مدير گروه پزشكي اجتماعي  به مدت دو سال به عضويت ثانويه گروه آموزش پزشكي دانشكده پزشكي منصوب مي شويد .


منبع: گروه پزشکي اجتماعي دانشکده پزشکي