برگزاری جلسه اعتباربخشی در راستای حقوق‌گیرندگان خدمت


۱۶ آذر ۱۳۹۳
به گزارش روابط عمومی بیمارستان امیراعلم، روز شنبه 15 آذر 93 جلسه اعتباربخشی و حاکمیت بالینی در راستای حقوق‌گیرندگان خدمت با حضور زراعتکار،مدیر بیمارستان، دکتر اعتمادی، معاون پژوهشی، دکتر اسحاق حسینی، رئیس بخش داخلی، دکتر برقعی، مسئول کمیته تعامل با بیمار و جامعه، مسعودیان، مسئول حاکمیت بالینی و اعتباربخشی، میبدی،مترون، سوپروایزرین و نماینده رزیدنت‌ها در سالن حاکمیت بالینی تشکیل شد.
زراعتکار در خصوص اهمیت ویژه ارتقای رضایتمندی و رسیدگی به شکایات بیماران صحبت‌های لازم را ارائه نمودند.

برقعی مسئول کمیته تعامل با بیمار در خصوص اهداف کمیته، نحوه ارزیابی و بازدید از بخش‌ها ارتقای رضایتمندی بیماران و ارائه آموزش‌های لازم به بیماران صحبت‌های لازم را ارائه نمودند.
مسعودیان در خصوص منشور حقوق بیماران، نحوه ارزیابی و تشکیل کارگروه، بازدید از بخش‌ها به‌صورت هر دو هفته یک‌بار، دریافت نظرات و پیشنهاد‌ها مراجعین و برنامه‌ریزی در جهت حل مشکلات و بهبود اثربخشی آموزش به بیماران و ارتقای رضایتمندی صحبت‌های لازم را ارائه نمود.
اساتید و سوپروایزرین نظارت و پیشنهاد‌ها خود را در خصوص بهبود کیفیت و ارتقای آگاهی و رضایتمندی بیماران عنوان نمودند.
خبر و عکس : وحدت حسینی


منبع: بيمارستان امير اعلم دانشکده پزشکي