تعطيلي درما نگاه اعصاب


۱۸ اردیبهشت ۱۳۸۴
خا نم دكتر ابوالفضلي بعلت شركت در كنگره الكترو نورو فيز يو لوژي در كشور سوئد در ما نگاه اعصاب اين هفته تعطيل مي باشد.

منبع: درمانگاه اعصاب بخش بيماريهاي داخلي بيمارستان امير اعلم دانشکده پزشکي