بازدید دکتر بیگلر از بیمارستان پوست رازی


۱۱ تیر ۱۳۹۳

جناب آقای دکتر بیگلر معاون محترم توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع دانشگاه علوم پزشکی تهران، در تاریخ 10/4/93 در بیمارستان رازی جهت بازدید از پروژه ساختمانی جدید بیمارستان و بررسی راهکارهای ادامه فعالیت پروژه و اصلاح درب ورودی بیمارستان و گسترش فضاهای فیزیکی از جمله فعالیت واحــد لیزر با مشارکت بخش خصوصی در دفتر رییس بیمارستان حضور یافته و در این خصوص بحث و تبادل نظر بعمل آمد. منبع: بيمارستان رازي دانشکده پزشکي