افزایش سطح اطلاعات بیماران


۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۴
به منظور افزایش سطح اطلاعات بیماران آموزش حضوری به بیماران وهمراهان در کلیه بخش ها انجام میگیرد.وعلاوه بر آموزش های ذکر شده پمفلت آموزشی به بیماران قبل از ترخیص تحویل داده می شود.

منبع: بيمارستان فارابي دانشکده پزشکي