آشنایی باطرح تکفاب در دانشگاه های علوم پزشکی و در حال اجرا در مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره)


۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۴
طرح استراتژیکی ملی توسعه کاربری فن آوری اطلاعات و اطلاعات بهداشتی به استفاده از فن آوری های جدید در وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی، دانشگاههای علوم پزشکی و سازمان های تابعه مربوط میشود. هدف اصلی این طرح، برقراری ارتباط بین ارائه خدمات سلامت با قابلیت های فن آوری های اطلاعاتی جدید می باشد تا موارد زیر فراهم شود :
1- حمایت از بیمار و ارائه سرویس های طراحی شده به طور مناسب ، سریع و بی وقفه.
2- حمایت از پرسنل ازطریق ارتباطات الکترونیکی موثر، آموزش و مدیریت بهتر، کاهش زمان دستیابی به اطلاعات ضروری (یادداشتها ، نتایج آزمایش) و افزایش نیروهای خبره و متخصص.
3- بهبود مدیریت و تحویل سرویس ها با ارائه اطلاعات مفید برای حمایت از تحقیقات بالینی ، اطلاعات مدیریتی و نظارتی .
این طرح روی دانشگاهها ، سازمانهای تابعه و مراکز ارائه خدمات ، متمرکز میشود. ولی در عین حال قصد دارد هم راستا با پیشرفتهایی که در دو حوزه خدمات و ICT به وقوع می پیونددد، ارتباط لازم بوجود آید تا دو سرویس با هم یکپارچه شوند و در یک ماهیت آماده کار باشند.
تکفاب بدنبال آن است که پیشرفته ترین رهنمودهای فن آوری اطلاعات را برای بخش مراقبتهای بهداشتی فراهم کند و به همین دلیل رسالت خود را که کمک به دانشگاههای علوم پزشکی ، مراکز دولتی و خصوصی ارائه خدمات بهداشتی و درمانی است ، ارائه دهد.
به کارگیری موثر این سیستم ها نیازمند دانش و آگاهی دقیق و عمیق از بخش مراقبت های بهداشتی و استفاده از رهنمودهای فن آوری اطلاعات ، مهندسی مجدد فرایندها و هم گرایی عملیات و نهایتاٌ بهبود نتایج اقدامات است.
ایده نهائی و آرمان طراحی شده برای بهینه سازی اطلاعات در زمینه بهداشت ، پرونده الکترونیک سلامتی یا EHR است که تکفاب با نهایت جدیت در جهت تحقق آن گام برمی دارد.
پرونده الکترونیک سلامت یا Electronic Health Record درواقع ارائه خدمات سلامت به طور مشترک و ذخیره سازی اطلاعات بهداشتی بیمار در تمام طول زندگی وی می باشد.
EHR تمام اطلاعات سلامت فرد را از سازمانها و ارگانهای مختلف ارائه کننده خدمات بهداشتی جمع آوری و نتایج حاصل این خدمات را با هم هماهنگ و یکپارچه می نماید. در راستای این امر مهم ، بیماران متوجه خواهند شد که سوابق مربوط به سلامتی آنها با رعایت حفظ سطوح محرمانی و امنیت همیشه بسرعت و با کیفیتی بالا و هزینه پائین در دسترس قرار خواهد گرفت. همچنین بیماران قادر خواهند بود که با برقراری ارتباط از طریق اینترنت به جدید ترین اطلاعات در رابطه با امراز خود دست یابند یا با برقراری تماس تلفنی با یک مرکز ، نظر کارشناسان ذیربط را جویا شوند و از طریق شبکه On-line قرار ملاقات را به راحتی با پزشک تنظیم نمایند.
امنیت و سرعت بالای سیستم EHR ، متخصصان بهداشت را قادر خواهند ساخت تا تاریخچه بیمار و آزمایشات و مراقبت ها و سایر موارد را مطالعه کرده و داروها را تجویز کنند.
تکفاب با بینش عمیق نسبت به حوزه مراقبت های بهداشتی و درمانی و الگوی متغیر این بخش ، سیستم های اطلاعات خود را مطابق با نیازهای درحال ظهور و رو به رشد آن منطبق ساخته است.


منبع: بيمارستان امام خميني دانشکده پزشکي