بازدید آقای دکتر عارف


۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۴
آقای دکتر عارف معاون اول ریاست جمهوری در تاریخ 11/2/84 از بیمارستان فارابی بازدید بعمل آوردند.

منبع: بيمارستان فارابي دانشکده پزشکي