آموزش كلاس C.P.R


۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۴
آموزش كلاس C.P.R به صورت (تئوري- عملي)
در 2 جلسه در تاريخ‌هاي 5/2/84 و 26/2/84 براي تمامي پرسنل پرستاري و مامايي و بيهوشي بيمارستان آموزش داده شده در اين كلاس حتي‌المقدور سعي شده بود كه جمع آوري مطالب و نكات كليدي امر C.P.R به صورت كاملا كاربردي در مواقع بروز اورژانس مورد استفاده قرار گيرد و به صورتي آموزش داده شود كه علاوه بر مرور و تكراري بر تمامي مطالب علمي C.P.R اهم موارد عملي C.P.R نيز به هنگام بروز مورد به طور روتين انجام گيرد. همچنين آزموني به صورت تئوري و عملي از تمامي افراد دوره ديده در اين كلاس به عمل آمد و قابل توجه اين بود كه براي هر كدام ركورد اين امر كه از اساسي و حياتي‌ترين موارد پروسه مزبور مي‌باشد در نظر گرفته شد.
ضمنا به طور مرتب ماهانه يك تا دو دوره آموزشي تخصصي جهت كليه كادر پرستاري و مامايي در اين بيمارستان برگزار مي‌گردد.


منبع: بيمارستان آرش دانشکده پزشکي