انتشار دفترچه راهنمای مراجعان به انستیتوکانسر و مراکز درمانی سانترال در مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)


۲۲ اردیبهشت ۱۳۸۴
به منظور اجرای طرح تکریم ارباب رجوع و در جهت افزایش رضایتمندی بیماران-اخیرا دفترچه راهنمای مراجعان به بیمارستان انستیتوکانسر و مراکز درمانی سانترال تهیه و چاپ گردیده است . این دفترچه که حاوی اطلاعات جالب و مفیدی از قبیل معرفی قسمت ها و نوع خدماتی که ارائه مینمایند به همراه روزهای درمانگاه و چگونگی خدمات آزمایشگاه میباشد قرار است که بزودی در اختیارمراجعه کنندگان به این قسمت قرار گیرد . لازم بذکر است که سال گذشته نیز دفترچه مشابهی با عنوان راهنمایی مراجعه کنندگان مرکز تصویربرداری این مجتمع چاپ گردید .

منبع: بيمارستان امام خميني دانشکده پزشکي