رتبه های برتر امتحان جامع پره انترنی اسفند 83 و رتبه های علوم پايه


۲۱ اردیبهشت ۱۳۸۴
ده رتبه برتر دانشجویان پزشکی که در امتحان جامع پره انترنی اسفند 83 بالاترین نمره را کسب نموده اند.لازم به ذکر است که قبول شدگان این آزمون دروه انترنی خود را در بخشهای مختلف که 18 ماه میباشد را از اول اردیبهشت ماه 84 شروع نموده اند.
ده رتبه برتر دانشجویان پزشکی در امتحان جامع پره انترنی اسفند 83 که همگی از دانشجویان ورودی 77 میباشند به ترتیب رتبه عبارتند از:
1- مريم حقيقی مراد رتبه اول
2- يلدا صنيعی رتبه دوم
3- ناصر سعادت رتبه سوم
4- احمدرضا قاسمی رتبه چهارم
5- جوادعسگری جهرمی رتبه چهارم
6- محمد سعيدی رتبه پنجم
7- مژده معين وزيری رتبه ششم
8- حسين الهوئی نظری رتبه ششم
9- آرمين رشيدی رتبه هفتم
10- سيدمهدی ميرحميدی رتبه هفتم
11- مهدی پیشگاهی رتبه هفتم
12- رضا بهادر بهبهانی رتبه هشتم
13- وحيد اسلامی رتبه هشتم
14- ياشار ايلخچویی رتبه هشتم
15- اسماعيل قريشی رتبه نهم
16- روشنک محموديان رتبه نهم
17- نوشين يحيوی فيروزآبادی رتبه نهم
18- شرمينه شمس رتبه نهم
19- اميرحسين معماری رتبه نهم
20- محمدحسن اخباريه رتبه نهم
21- آرش وطنخواهان رتبه دهم
22- ايمان خدارحمی رتبه دهم
23- ليلا صديقی پور رتبه دهم
ده رتبه برتر امتحان جامع علوم پایه پزشکی اسفند ماه 1383
1- سيده سيميندخت حسينی رتبه اول
2- سیيدمحسن قطبی جوکندان رتبه دوم
3-- علی دانشمند رتبه سوم
4- سيدشهاب الدين حسينی رتبه چهارم
5- محمد رسولی رتبه چهارم
6- سمانه اعلمی هرندی رتبه چهارم
7- عطا عباسی رتبه پنجم
8- اميد خلیل راده رتبه پنجم
9- سيده صديقه مدنی رتبه ششم
10- محمد نوری رتبه ششم
11- محمد واحدیان رتبه ششم
12- نويد صالحی رتبه هفتم
13- قرشيد شکرکن رتبه هفتم
14- سروناز پورجبار رتبه هشتم
15- مرجان عليمی رتبه هشتم
16- شيدا اخباری رتبه هشتم
17- عليرضا ابريشمی رتبه نهم
18- مژگان قلندرپور رتبه نهم
19- فریده نجفی رتبه دهم
20- هدی محمدخاني رتبه دهم
21- سهيل کورکي رتبه دهم


منبع: زيرمجموعه خاص پزشکي دانشکده پزشکي