برنامه كنفرانسهاي بيمارستان بهرامي درارديبهشت ماه سال 1384


۴ اردیبهشت ۱۳۸۴
برنامه كنفرانسهاي بيمارستان بهرامي درارديبهشت ماه سال 1384

روز -تاريخ-عنوان درس-برگزار كننده-ساعت-محل

شنبه -3/2/84-تشخيص و درمان ديابت در كودكان-خانم دكتر نادري-11-سالن كنفرانس

يكشنبه -4/2/84-ژورنال كلاب-آقاي دكتر سلامتي -آقاي دكتر حكمتيان -11-سالن كنفرانس

چهارشنبه-7/2/84-انواژيناسيون-آقاي دكتر پورنگ-11-سالن كنفرانس

يك شنبه-11/2/84-تفسيرE.K.G در كودكان-آقاي دكتر غفوريان-11-سالن كنفرانس

چهارشنبه -14/2/84-ديسترس تنفسي در نوزادان-آقاي دكتر كامراني-11-سالن كنفرانس

شنبه -17/2/84-كنفرانس مورتاليته -آقاي دكتر عبدي راد-11-سالن كنفرانس

يك شنبه-18/2/84-عفونت ناشي از H.FLU-آقاي دكتر رهبري منش-11-سالن كنفرانس

چهارشنبه-21/2/84-G.S.D-آقاي دكتر اخترخاوري -11-سالن كنفرانس

شنبه-24/2/84-اختلالات آب والكتروليت -آقاي دكتر فهيمي -11-سالن كنفرانس

يكشنبه-25/2/84-Discharge conf-خانم دكتر هنرمند-11-سالن كنفرانس

چهارشنبه -28/2/84-تفسير راديوگرافي ريه -آقاي دكتر آل حسين-11-سالن كنفرانس

شنبه-31/2/84-اختلالات انعقادي در كودكان-آقاي دكتر احساني -11-سالن كنفرانسمنبع: بيمارستان بهرامي دانشکده پزشکي