برنامه برگزاري كميته هاي بيمارستان بهرامي در ارديبهشت ماه 1384


۴ اردیبهشت ۱۳۸۴
برنامه برگزاري كميته هاي بيمارستان بهرامي در ارديبهشت ماه 1384

نام كميته- روز-تاريخ - ساعت شروع
اورژانس - شنبه-3/2/84-11
ژورنال كلاب- يك شنبه- 4/2/84-11
مورتاليتي-چهارشنبه -7/2/84-11
دستياري - يك شنبه-11/2/84-11
پژوهشي-دوشنبه-12/2/84-8:30
بانك خون-سه شنبه-13/2/84-11
رايانه-چهارشنبه -14/2/84-11
دانشجويي –كارورزي-پنج شنبه-15/2/84-8:30
شوراي آموزشي -يك شنبه- 18/2/84-11
برنامه ريزي وكادر پزشكي-سه شنبه- 20/2/84-11
اسناد ومدارك پزشكي-چهارشنبه -21/2/84 -11
Discharge conference-يك شنبه-25/2/84 - 11
هيئت نظارت بر امور بيمارستان-دوشنبه-26/2/84 - 8:30
تجهيزات پزشكي-سه شنبه-27/2/84-11


منبع: بيمارستان بهرامي دانشکده پزشکي