درمان قطعی دیابت از طریق پیوند سلولهای پانکراس


۱ اردیبهشت ۱۳۸۴
جزئیات این گزارش در آخرین شماره مجله پزشکی لانست آمده است.

Matsumoto S., et al. Lancet, Published online: doi: 10.1016/S0140-6736(05)66383-0 (2005).


منبع: زيرمجموعه خاص پزشکي دانشکده پزشکي