برگزاری اولین جلسه كميته دستياري در مجتمع بيمارستاني امام خميني(ره) در سال1384


۳ اردیبهشت ۱۳۸۴
اولين جلسه كميته دستياري در سال 84 در دفتر معاونت آموزشي و پژوهشي مجتمع تشكيل شد و موارد زير مورد بحث قرارگرفت :
1- موضوع نواقص پرونده و ايراداتي كه از طرف رئيس محترم سازمان پزشكي قانوني و وزارت بهداشت اعلام شده است مطرح مقرر شد با پيشنهادي به شوراي آموزشي مجتمع, كميته دستياري مسئوليت پيگيري دوره اي پرونده ها در بخشهاي مختلف را بعهده گرفته و با نظر روساي محترم بخشها با دستياران مسئول برخورد نمايند.
2- نامه مدير محترم گروه بيهوشي در مورد اقدام در جهت بهبود درآمد دستياران مطرح و مقرر شد از مسئول دستياري گروه مربوطه در مورد انجام فعاليتهاي جديد استعلام گردد.
3- از مسئول آموزش دستياري گروه پاتولوژي درخواست شد در جهت تسريع در ارائه گزارشات پاتولوژي و بهبود فعاليت آزمايشگاه اورژانس و نيز چگونگی افزايش درآمد دستياران پاتولوژي راهكارهاي ممكن را پيشنهاد نمايند.
4- باتوجه به گزارش ارجاع شده از كميته مورتاليتي در مورد مشكلات مشاوره پس از بحث و بررسي مقرر شد دو نفر از گروههاي جراحي و داخلي به عنوان مسئول بررسي مشاوره ها به اعضاي كميته دستياري اضافه گشته و به رئيس بيمارستان معرفي شده و بطور مرتب بر اين امر نظارت داشته باشند.
5- موضوع تعداد كشيك دستياران كودكان مطرح شد . باتوجه به آئين نامه دستياري حداقل كشيك دستياران تا پايان سال اول 12 شب و تا پايان سال دوم 10 شب درماه است و افزايش كشيك براساس نياز بخش و با نظر مدير گروه صورت مي گيرد.
8- برگزاري جلسات توجيه دستياران جديدالورود در هر ماه شامل سخنراني يكي از اساتيد پيشكسوت, معرفي بيمارستان و ضوابط آموزشي و مسائل حرفه اي مطرح و مورد تصويب قرار گرفت.
منبع: بيمارستان امام خميني دانشکده پزشکي