برگزاری اولین کمیته آموزش كارورزي-كارآموزي مجتمع بيمارستاني امام خميني(ره)در سال 1384


۱ اردیبهشت ۱۳۸۴
جلسه ماهانه كميته آموزش كاروزي-كارآموزي مجتمع بيمارستاني امام خميني(ره) 2- جهت هماهنگي در انجام برنامه هاي آموزشي كارورزان و كارآموزان در بخش هاي مختلف مقرر شد جلسه اي در روز دوشنبه 5/2/84 با حضور مسئولين آموزش كارورزي-كارآموزي بخش تشكيل و برنامه هاي آموزشي آنها به معاونت آموزشي ارائه شود.
3- در مورد تقويت جنبه هاي آموزش و حضور فعال تر كارورزان و كارآموزان در درمانگاههاي بعدازظهر مقرر شد كه با آقاي دكتر عبادي مسئول پلي كلينيك مذاكره و ليست اين درمانگاه ها استعلام شود تا ضمن مشخص شدن درمانگاه هايي كه امكان آموزش دانشجويان در آنها وجود دارد برنامه ريزي جهت حضور فعال آنها انجام شود.
4- در مورد جمع آوري فرم هاي ارزشيابي از طرف كارورزان مقرر شد كه دفتر آموزش حتماً به ضميمه گواهي كار و نمرات پايان بخش آنها فرم هاي مذكور را از بخش ها بخواهد.
5- در مورد راه اندازي بوفه جهت دانشجويان پزشكي مقرر شد با مديريت بيمارستان مذاکره و محل مناسبي را در نظر بگيرد.
6- گزارش تهيه كامپيوتر و برقراري اينترنت در پاويون كارورزان ارائه و محل مناسب جهت نصب سيستم مشخص شد.


منبع: بيمارستان امام خميني دانشکده پزشکي