تجهیز بخش پاتولوژی مرکزی بيمارستان امام خميني (ره)


۳۱ فروردین ۱۳۸۴
بدنبال تهیه و تجهیز یکدستگاه پردازش بافت TISSUE PROCESSOR در بخش پاتولوژی مرکزی بیمارستان امام خمینی (ره) امید است در سال جاری با پشتیبانی و مساعدت ریاست محترم بیمارستان شاهد احیاء و راه اندازی بخش اتوپسی در این مرکز باشیم که قطعاً فواید آموزشی-درمانی قابل توجهی خواهد داشت.منبع: بخش پاتولوژي امام بيمارستان امام خميني دانشکده پزشکي