کارگاه دوروزه پزشکی مبتنی بر شواهد در بیمارستان شریعتی برگزار شد.


۲۹ مهر ۱۳۹۱
کارگاه دوروزه پزشکی مبتنی بر شواهد روزپنج شنبه27/7/1391 به کار خود پایان داد.این کارگاه که به همت گروه اثر بخشی بالینی دفتر حاکمیت بالینی بیمارستان شریعتی برگزار شد در سطح مقدماتی به نقد مقالات پزشکی و پزشکی مبتنی بر شواهدپرداخت . در این کارگاه حدود 50 نفر از اعضای هیئت علمی بیمارستان شریعتی، محققان پژوهشکده علوم غدد و گوارش و کبد و تعدادی از دانشجویان شرکت کردند. دکتر اکبر سلطانی فوق تخصص بیماری های غدد و متابولیسم در این کارگاه درباره مشکلات طب سنتی ،چگونگی خواندن یک مقاله درمانی ، متاآنالیز ، پزشکی مبتنی بر شواهد و منابع برای شواهد توضیح داد.

منبع: بيمارستان شريعتي دانشکده پزشکي