توسعه همکاری های مشترک بیمارستان شریعتی و سازمان خدمات درمانی نیرو های مسلح


۲۹ مهر ۱۳۹۱
بیمارستان شریعتی و سازمان خدمات درمانی نیرو های مسلح همکاری های خود را توسعه می دهند. در نشستی که روز چهار شنبه در بیمارستان شریعتی تشکیل شد دکتر سروش، رئیس بیمارستان شریعتی و دکتر فرشاد نجفی پور مدیر کل سازمان خدمات درمانی نیرو های مسلح درباره همکاری های خود در زمینه های مختلف گفت و گو کردند. پس از این جلسه اعضا از بخش های مختلف بیمارستان بازدید کردند.

منبع: بيمارستان شريعتي دانشکده پزشکي