دومين شماره خبرنامه اصلاح ساختار مديريتي و اقتصادي مركز آموزشي، پژوهشي و درماني دكتر شريعتي منتشر شد.


۱۲ اردیبهشت ۱۳۸۴
دومين شماره خبرنامه طرح اصلاح ساختار مديريتي و اقتصادي مركز آموزشي، پژوهشي و درماني دكتر شريعتي به چاپ رسيد.خبرنامه مذكور يك نشريه داخلي وحاصل زحمات كارشناسان ساعي اصلاح ساختار اقتصادي و مديريتي مركز بوده كه جهت اطلاع رساني درخصوص اقدامات انجام شده در اين مركز تهيه و علاوه بر بيمارستانها و مراكز مربوطه در دانشگاه علوم پزشكي تهران، به ساير دانشگاهها و بيمارستانهاي سراسر كشور نيز ارسال خواهد شد.
در اين شماره مي خوانيد:
 اهم اقدامات انجام شده توسط كارگروههاي طرح اصلاح ساختار مديريتي و اقتصادي مركز آموزشي، پژوهشي و درماني دكتر شريعتي
 مديريت گردش تخت در مركز
 بودجه بندي عملياتي در بيمارستانها
 تاريخچه پرستاري مركز
 شرح مختصري از زندگي مرحوم دكتر باستان حق
 چه كسي پنير مرا جابجا كرد؟
 مديريت تغيير
 استراتژي
 طبيبانه
 مشخصات لوگوي مركز
 ...


منبع: بيمارستان شريعتي دانشکده پزشکي