برقراري درمانگاه و اتاق عمل كلينيك ويژه در بخش زنان مجتمع بيمارستاني امام خميني (ره)


۲۹ فروردین ۱۳۸۴


منبع: بخش زنان - وليعصر بيمارستان وليعصر (عج) دانشکده پزشکي