انتخاب مدیران برنامه کارآموزی و کارورزی بخشهای مچتمع بیمارستانی امام خمینی(ره)


۲۸ فروردین ۱۳۸۴
اخیراٌ به پیشنهاد ریاست محترم برخی از بخشها طی ابلاغهای جداگانه ای از طرف ریاست محترم دانشکده پزشکی آقایان دکترها و خانم دکترها به شرح ذیل به سمت مدیر برنامه کارآموزی و کارورزی بخشها منصوب گردیده اند . از خداوند متعال توفیق هرچه بیشتر برنامه ها و اهداف آموزشی و درمانی را برای ایشان مسئلت می نمائیم.
1- آقای دکتر شاهین کریمیان: مدیر برنامه کارآموزی و کارورزی بخش جراحی 1و5
2- خانم دکتر فرخ لقا احمدی : مدیر برنامه کارآموزی و کارورزی بخش داخلی کلیه
3- آقای دکتر رامین اسپندار : مدیر برنامه کارورزی بخش جراحی ارتوپدی
4- آقای دکتر محمدرضا نوروزی : مدیر برنامه کارآموزی و کارورزی بخش ارولوژِی
5- آقای دکتر سیروس جعفری: مدیر برنامه کارآموزی و کارورزی بخش عفونی
6- آقای دکتر امیر کشوری : مدیر برنامه کارآموزی و کارورزی بخش جراحی 3و4
7- خانم دکتر مژده قبائی: مدیر برنامه کارآموزی و کارورزی بخش نورولوژِیمنبع: بيمارستان امام خميني دانشکده پزشکي