برگزاری امتحان Bone marrow گروه پاتولوژی مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره)


۳۱ فروردین ۱۳۸۴


منبع: بيمارستان امام خميني دانشکده پزشکي