بازدید گروه ارزیابی اعتبار بخشی و کنترل عفونت معاونت درمان دانشگاه تهران از مجتمع حضرت رسول اکرم (ص)


۱۰ تیر ۱۳۹۱
نظر به اهمیت کنترل عفونت بیمارستانی به عنوان یکی از شاخصهای اصلی ارزشیابی و اعتباربخشی گروهی متشکل از سوپروایزران کنترل عفونت بیمارستانهای شریعتی، بهارلو، سینا، امیراعلم و امیرالمومنین(جوادیه) بمنظور ارتقاء و اصلاح عملکرد روز 23 خرداد ماه 1391 در مجتمع حضرت رسول اکرم(ص) حضور یافتند که به ارزیابی کنترل عفونت بر اساس چک لیست اعتباربخشی کنترل عفونت بیمارستانی پرداختند.
گروه با همکاری خانمها همدرسی، سوپروایزر کنترل عفونت، سیروس و کشاورزمهر از واحد بهداشت محیط و آقای قلی پور، مسول خدمات از بخشهای MICU، NICU، ارتوپدی، اورژانس و خدمات و از مستندات دفتر کنترل عفونت بازدید بعمل آوردند.
مقرر شد نتیجه ارزیابی، نقاط قوت و راهکارهایی جهت ارتقاء عملکرد متعاقباً از سوی معاونت درمان اعلام شود.منبع: 10 حضرت رسول اکرم (ص) دانشکده پزشکي