خزان زود هنگام و كبود شدن ياس بوستان پيامبر ، تسليت باد


۲۲ فروردین ۱۳۹۱


منبع: بيمارستان انستيتو كانسر دانشکده پزشکي