تعطيلي اطاق عملهاي ENT


۲۳ فروردین ۱۳۸۴
اطاق عمل هاي ENT به علت تعميرات فعلا تا اطلاع ثانويه تعطيل مي باشد.عمل هاي كوچك دراطاق عمل جراحي انجام ميشود.

منبع: درمانگاه گوش و حلق و بيني بخش گوش و حلق و بيني بيمارستان امير اعلم دانشکده پزشکي