کسب امتياز علمی- پژوهشی برای مجله بيماريهای کودکان ايران


۲۲ آبان ۱۳۸۳
مجله بيماريهای کودکان ايران که چهاردهمين سال انتشار خود را سپری می نمايد پس از وقفه چند ساله مجدداً امتياز علمی- پژوهشی را از کميسيون نشريات علمی کشور وابسته به وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی کسب نمود. اين مجله که بدنبال انتشار نامنظم امتياز خود را از دست داده بود با تغيير شيوه چاپ در جلسه آبانماه کميسيون مربوطه موفق به کسب امتياز علمی پژوهشی گرديد. محققان و پژوهشگران می توانند مقالات خود را جهت چاپ در اين مجله از طريق پست الکترونيک IJP@tums.ac.ir ويا صندوق پستی شماره 6386- 14155 ارسال نمايند. لازم به ذکر است که اقدامات لازم جهت ايندکسس شدن مجله در چند سايت به عمل آمده است.

منبع: گروه بيماريهاي کودکان دانشکده پزشکي