معرفی و تشویق دستیاران برتر زمستان 1383 بيمارستان بهرامي


۲۱ فروردین ۱۳۸۴
دستیاران برتر فصل زمستان 1383 بیمارستان بهرامی در تاریخ چهارشنبه 26/12/83
توسط آقای دکتر قوامی – استاد پیشکسوت بیمارستان وآقای دکتر سلامتی ریاست بیمارستان در حضور اعضاءهیئت علمی ،دستیاران ودانشجویان پزشکی در محل آمفی تئاتر به شرح زیر معرفی و تشویق گردیدند .
1- آقای دکتر محمد ذکاوت – دستیار سال سوم کودکان
2- خانم دکتر رویا خالصی – دستیار سال دوم کودکان
لازم به یادآوری است در برنامه ای منظم ، دستیاران برتر بیمارستان بهرامی در انتهای هر فصل انتخاب و با دریافت تقدیر نامه ای از ریاست بیمارستان که رونوشت آن برای ریاست دانشکده پزشکی جهت درج در پرونده پرسنلي نامبردگان ارسال میگردد وهمچنینن اهدای ربع سکه بهار آزادی مورد تشویق قرار می گیرند .


منبع: بيمارستان بهرامي دانشکده پزشکي