گزارش آخرین جلسه شوراي آموزشي مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) در سال 83


۱۸ فروردین ۱۳۸۴
آخرین جلسه شوراي آموزشي مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) در سال 83 در مورخ 5/12 83 با حضور دكتر رياست محترم مجتمع, معاونين آموزشي و روساي محترم بخشها تشكيل گرديد .
- در آغاز قائم مقام معاونت آموزشي مجتمع در مورد روند ترفيع اعضاء هيئت علمي و نيز روساي محترم بخشها خواستار تكميل سریع فرمهاي مربوطه توسط روساي بخشها گرديدند و در ادامه ایشان فرازهايي از مصوبات هيئت امناي محترم دانشگاه را بيان نمودند
- مسئله تفكيك زباله هاي بيمارستاني و اقدامات انجام شده توسط یکی از اعضای کمیته کنترل عفونت توضيح داده شد و در ادامه رياست محترم مجتمع لزوم رساندن زباله هاي عفوني را از حدود 60% در حال حاضربه ميزان استاندارد (20% ) يادآوري كرده و در مورد تفكيك زباله هاي عفوني از غير عفوني از مبداء توليد و لزوم همكاري اعضاء هيئت علمي , دستياران و كارورزان در اين زمينه را يادآوري نمودند.
- سپس گزارش از تكميل سايت اينترنتي بيمارستان و چگونگي دستيابي و ويرايش اطلاعات آن توسط روساي محترم بخشها و امكان همكاري معاونت آموزشي در اين مسئله داده شد
در ادامه جلسه از زحمات رياست محترم بخش جراحي ترميمي و همكاران ايشان در سرويس دهي مناسب به مجروحان حادثه مسجد ارگ تشكر و تقدير نمودند و در ادامه گزارش از پيشرفت طرح تكفاب نيز ارائه نمودند.
- در پایان روساي محترم بخشها به طرح پيشنهادات خود پرداختند


منبع: بيمارستان امام خميني دانشکده پزشکي