برنامه كنفرانسهاي بيمارستان بهرامي درفروردين ماه سال 1384


۱۵ فروردین ۱۳۸۴
روز - تاريخ - عنوان درس- برگزار كننده - ساعت - محل
يكشنبه - 14/1/84 - عفونتهاي استرپتوككي- آقاي دكتر رهبري منش- 30/8 تا 15/9- سالن كنفرانس

سه شنبه -16/1/84 -آنمي همولي تيك- آقاي دكتر احساني- 30/8 تا 15/9- سالن كنفرانس

چهارشنبه -17/1/84- كنفرانس مورتاليته- آقاي دكتر عبدي راد- 30/8 تا 15/9 -سالن كنفرانس

يك شنبه -21/1/84- عفونتهاي استافيلوكوكي- آقاي دكتر رهبري منش -30/8 تا 15/9 -سالن كنفرانس

سه شنبه - 23/1/84- R.T.A -آقاي دكتر فهيمي - 30/8 تا 15/9 سالن كنفرانس

يكشنبه -28/1/84- ژورنال كلاب- آقاي دكتر سلامتي
آقاي دكتر حكمتيان- 11تا12 -سالن كنفرانسمنبع: بيمارستان بهرامي دانشکده پزشکي