برنامه برگزاري كميته هاي بيمارستان بهرامي در فروردين ماه 1384


۱۵ فروردین ۱۳۸۴

برنامه برگزاري كميته هاي بيمارستان بهرامي در فروردين ماه 1384
پژوهشي چهار شنبه 17/1/84
برنامه ريزي و كادر پزشكي سه شنبه 23/1/84
Discharge conference چهار شنبه 24/1/84
اورژانس شنبه 27/1/84
ژورنال كلاب يكشنبه 84/1/28
نظارت بر آموزش و پژوهش سه شنبه 30/1/84


منبع: بيمارستان بهرامي دانشکده پزشکي