تائید بخش متدولوژی و آمار پروپوزالهاو پایان نامه های دانشجویان ودستیاران بیمارستان بهرامی


۱۵ فروردین ۱۳۸۴
با توجه به هماهنگیهای انجام شده بامعاونت محترم پژوهشی دانشکده پزشکی برای تسریع در فرایند تصویب پایان نامه دانشجویان ودستیارانی که تحت راهنمایی اعضای محترم هئیت علمی بیمارستان بهرامی انجام می شوند ،از این پس بخس متدولوژی و آمار پروپوزالها و پایان نامه ها در صورت تائید آقای دکتر پیمان سلامتی استاد یار پزشکی اجتماعی این مرکز مورد تائید معاونت پژوهشی دانشکده پزشکی خواهد بود بدین ترتیب تائیدیه مربوطه در بیمارستان بهرامی صادر خواهد گردید و از مراجعات غیر ضروری دانشجویان و دستیاران بیمارستان بهرامی به دانشکده پزشکی (به ویژه با توجه به بعد مسافت بیمارستان بهرامی تا دانشکده )اجتناب خواهد شد .


منبع: بيمارستان بهرامي دانشکده پزشکي