راه اندازی درمانگاه روانپزشکی بیماریهای پوست


۸ فروردین ۱۳۸۴
با توجه به ارتباط بیماریهای پوستی با بیماریهای روانپزشکی بیمارستان رازی برای نخستین بار اقدام به راه اندازی درمانگاه روانپزشکی بیماریهای پوست
|(psychocutaneus clinic) در کنار درمانگاهها و بخشهای پوست اقدام نموده است و در هفته یکروز پذیرای بیماران بخش و درمانگاه میباشد.
همچنین علاوه بر درمانگاه روانپزشکی بیماریهای پوست (psychocutaneus clinic)درمانگاه سایکوکوتانئوس جهت مشاوره نیز راه اندازی گردیده شده است.


منبع: بيمارستان رازي دانشکده پزشکي