پايان عمليات عمراني بخش PICU بيمارستان بهرامي


۲۵ اسفند ۱۳۸۳
بخش PICU بيمارستان بهرامي به منظور ارائه خدمات به بيماران عزيز در آينده نزديك افتتاح خواهد شد.اين بخش با 11 تخت فعال و اتاق ايزوله ، يكي از مراكز مهم خدمات دهي به بيماران نيازمند خواهد بود.
عمليات عمراني اين بخش از ابتداي سال جاري آغاز گرديده و در اسفند ماه به پايان خواهد رسيد .با اختصاص كادر مورد نياز پرستاري ، بخشPICU بيمارستان بهرامي در آينده نزديك مورد بهره برداري قرار خواهد گرفت.


منبع: بيمارستان بهرامي دانشکده پزشکي