راه اندازي سيستم اكسيژن ساز بيمارستان بهرامي


۲۲ فروردین ۱۳۸۴
با خريد يك دستگاه اكسيژن ساز ، سيستم اكسيژن ساز بيمارستان بهرامي از تاريخ شنبه 27/11/83 راه اندازي گرديد .
اين دستگاه با ظرفيت توليد 270 ليتر اكسيژن (معادل 77 كپسول 40 ليتري در 24 ساعت) و درجه خلوص 5/95% ، نيازهاي اين بيمارستان را در تهيه اكسيژن برطرف خواهد نمود .


منبع: بيمارستان بهرامي دانشکده پزشکي