برگزاري كارگاه در بيمارستان سينا


۲۰ فروردین ۱۳۸۴
برنامه و تاريخ كارگاههاي يك روزه كه در مركز توسعه پژوهش سينا برگزار مي‌گردد بشرح زير مي‌باشد.

1- كارگاه روشهاي جستجوي متون علمي در اينترنت 25/1/84

2- كارگاه پزشكي مبتني بر شواهد 8/2/84

3- كارگاه پزشكي مبتني بر شواهد 5/3/84

4- كارگاه نكات برتر در نقد مقالات 26/3/84

5- كارگاه طراحي پرسشنامه 16/4/84

6- كارگاه طراحي مطالعات مورد-شاهدي 6/5/84

7- كارگاه طراحي مطالعات كارآزمايي باليني 27/5/84

8- كارگاه طراحي بانك اطلاعاتي 17/6/84


منبع: بيمارستان سينا دانشکده پزشکي