آغاز فعاليت سيتولوژي و پاتولوژي در بيمارستان آرش


۲۲ اسفند ۱۳۸۳
سيتولوژي و پاتولوژي از اوايل بهمن ماه سال 83 در اين بيمارستان فعاليت خود را آغاز نموده است.

منبع: بيمارستان آرش دانشکده پزشکي