برگزاري بازآموزي پرستاران در بهمن ماه در بيمارستان آرش


۲۲ اسفند ۱۳۸۳
در بهمن ماه سال 83 بازآموزي پرستاري قبل، حين و بعد از زايمان به مدت 3 روز توسط اساتيد و كادر پرستاري مجرب در اين بيمارستان برگزار و جهت شركت كنندگان گواهي صادر شد.

منبع: بخش زنان و جراحي زنان بيمارستان آرش دانشکده پزشکي